HÌNH ẢNH LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ THĂM TRƯỜNG

(Từ những ngày đầu thành lập, xây dựng và phát triển cho đến ngày hôm nay)

34

36

M5

nth1

pvk1

11 31 33 36 nth2 tdl6 tdl200