hoat-dong-xa-hoi
hoat-dong-xa-hoi
Ngày hội Công nhân Khu kinh tế Dung Quất - 05/2015
Bàn giao nhà tình nghĩa - năm 2009