HÌNH ẢNH BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA – NĂM 2009

IMGA0026

IMGA0017

IMGA0018

IMGA0019

IMGA0020

IMGA0021

IMGA0022

IMGA0024

IMGA0028