HÌNH ẢNH LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2013 – 2016

VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2016

dqc_3177

dqc_3179

dqc_3195

dqc_3220

dqc_3227

dqc_3228

dqc_3238

dqc_3245

dqc_3252

dqc_3269

dqc_3278

dqc_3284

dqc_3293

dqc_3297

dqc_3312

dqc_3318

dqc_3331

dqc_3334

dqc_3344

dqc_3353

dqc_3360

dqc_3373

dqc_3382

dqc_3394

dqc_3396

dqc_3405

dqc_3413

dqc_3438

dqc_3459

dqc_3466

dqc_3471

dqc_3475

dqc_3486

dqc_3503

dqc_3511

dqc_3518

dqc_3522

dqc_3530

dqc_3531

dqc_3535

dqc_3538

dqc_3542

dqc_3543

dqc_3546

dqc_3548

dqc_3550

dqc_3552

dqc_3563

dqc_3571

dqc_3578

dqc_3587

dqc_3589

dqc_3593

dqc_3598

dqc_3608

dqc_3610

dqc_3619

dqc_3620

dqc_3634