MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ KHAI GIẢNG LỚP VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

TẠI NGHI SƠN,  THANH HÓA – NĂM 2014

DSC_0040 DSC_0045 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0059 DSC_0065 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0111 DSC_0133 DSC_0135 DSC_0141 DSC_0145