HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

VÀ THI ĐUA YÊU NƯỚC 2010 – 2014

DQC_3787
DQC_3802
DQC_3869
DQC_3984
DQC_4032
DQC_4061
DQC_4114
DQC_4139
DQC_4266
DQC_4293