HỘI TRẠI  KỶ NIỆM 84 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN

TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG (20/03/1931 – 26/03/2015)

DQC_1834 DQC_3284 DQC_3262 DQC_3269 DQC_3234 DQC_3227 DQC_3251 DQC_3203 DQC_3216 DQC_3188 DQC_3174 DQC_3169 DQC_2952 DQC_2914 DQC_2931 DQC_2897 DQC_2889 DQC_2874 DQC_2885 DQC_2781 DQC_2824 DQC_2743 DQC_2766 DQC_2721 DQC_2720 DQC_2698 DQC_2719 DQC_2654 DQC_2684 DQC_2651 DQC_2639 DQC_2632 DQC_2628 DQC_2618 DQC_2607 DQC_2589 DQC_2572 DQC_2598 DQC_2551 DQC_2565 DQC_2524 DQC_2544 DQC_2500 DQC_2494 DQC_2467 DQC_2474 DQC_2427 DQC_2461 DQC_2366 DQC_2384 DQC_2344 DQC_2365 DQC_2339 DQC_2340 DQC_2291 DQC_2300 DQC_2324 DQC_2220 DQC_2259 DQC_2219 DQC_2200 DQC_2185 DQC_2181 DQC_2177 DQC_2178 DQC_2107 DQC_2139 DQC_2066 DQC_2094 DQC_2063 DQC_2056 DQC_2042 DQC_2041 DQC_2003 DQC_1991 DQC_1937 DQC_1950 DQC_1929 DQC_1931 DQC_1881 DQC_1870 DQC_1862 DQC_1842