HÌNH ẢNH CHI ĐOÀN CÁN BỘ – GIÁO VIÊN

Thăm địa đạo Đám tóa và giao lưu chi đoàn xã Bình Châu – năm 2012

DSC00232

DSC00233

DSC00244

DSC00246

DSC00247

DSC00250

DSC00252

DSC00254