HÌNH ẢNH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN THỰC TẬP SINH

ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN

(Ngày 16/09/2015)

DQC_4186

DQC_4211

DQC_4227

DQC_4239

DQC_4270
DQC_4298

DQC_4302

DQC_4321

DQC_4324

DQC_4347

DQC_4367

DQC_4386

DQC_4401

DQC_4416

DQC_4449

DQC_4459

DQC_4460

DQC_4483

DQC_4488

DQC_4492

DQC_4508

DQC_4576

DQC_4577

DQC_4585

DQC_4590