HÌNH ẢNH HỘI THẢO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ – TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (06/2015)

DQC_0122

DQC_0124

DQC_0127

DQC_0133

DQC_0176

DQC_0187

DQC_0218

DQC_0238

DQC_0245

DQC_0253

DQC_0291

DQC_0299

DQC_0327

DQC_0331

DQC_0340

DQC_0342