HÌNH ẢNH LỄ KHAI MẠC HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ IV – NĂM 2015

DQC_0404

DQC_0413

DQC_0414

DQC_0440

DQC_0450

DQC_0468

DQC_0492

DQC_0518

DQC_0519

DQC_0618

DQC_0625

DQC_0649

DQC_0657

DQC_0679

DQC_0689

DQC_0690

DQC_0700

DQC_0726

DQC_0745

DQC_0758

DQC_0802

DQC_0815