HÌNH ẢNH CHÀO ĐÓN VIỆN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC TẾ CHIANG SAEN – THÁI LAN THĂM TRƯỜNG

Welcome Chiang Saen International Institute for Skill development under the General Skill Development Department – Thailand Labour Ministry to Dung Quat

(09/09/2015)

DQC_2989

DQC_2993

DQC_3004

DQC_3006

DQC_3011

DQC_3014

DQC_3018

DQC_3025

DQC_3026

DQC_3036

DQC_3041

DQC_3069

DQC_3085

DQC_3090

DQC_3094

DQC_3108

DQC_3121

DQC_3133

DQC_3138

DQC_3149

DQC_3165

DQC_3169

DQC_3176

DQC_3182

DQC_3191

DQC_3197

DQC_3213

DQC_3237

DQC_3242

DQC_3251

DQC_3254

DQC_3257