HÌNH ẢNH CÁC TIẾT GIẢNG CỦA GIÁO VIÊN THAM GIA

HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ LẦN THỨ IV – NĂM 2015

Đơn vị đăng cai tổ chức: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất

DQC_0832

DQC_0838

DQC_0846

DQC_0851

DQC_0857

DQC_0867

DQC_0868

DQC_0876

DQC_0880

DQC_0886

DQC_0887

DQC_0888

DQC_0890

DQC_0894

DQC_0896

DQC_0903

DQC_0908

DQC_0933

DQC_0944

DQC_0956

DQC_0974

DQC_0986

DQC_0993

DQC_0997

DQC_0998

DQC_1013

DQC_1027

DQC_1032

DQC_1044

DQC_1046

DQC_1079

DQC_1086

DQC_1092

DQC_1102

DQC_1109

DQC_1112

DQC_1115

DQC_1124

DQC_1138

DQC_1144

DQC_1165

DQC_1169

DQC_1187

DQC_1201

DQC_1213

DQC_1218

DQC_1231

DQC_1248

DQC_1252

DQC_1259

DQC_1264

DQC_1272

DQC_1276

DQC_1282

DQC_1287

DQC_1298

DQC_1299

DQC_1302

DQC_1320

DQC_1330

DQC_1339

DQC_1345

DQC_1356

DQC_1362

DQC_1368

DQC_1371

DQC_1375

DQC_1376

DQC_1391

DQC_1411

DQC_1422

DQC_1427

DQC_1435

DQC_1438

DQC_1441

DQC_1474

DQC_1481

DQC_1488

DQC_1490

DQC_1502

DQC_1507

DQC_1516