HÌNH ẢNH LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN TRƯỜNG

THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT