HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016 – 2017

(Ngày 18/10/2016)

Văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng

dqc_3794

dqc_3803

dqc_3807

dqc_3809

dqc_3828

dqc_3830

dqc_3842

dqc_3855

dqc_3874

dqc_3883

dqc_3894

dqc_3903

dqc_3905

dqc_3910

dqc_3913

dqc_3917

dqc_3945

Hiệu trưởng tặng hoa cho đội văn nghệ

dqc_3954

dqc_3977

dqc_3984

dqc_3999

dqc_4008

dqc_4017

dqc_4028

dqc_4033

dqc_4092

dqc_4096

Thứ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội Huỳnh Văn Tí phát biểu và đánh trống khai giảng

dqc_4121

dqc_4173

dqc_4215

dqc_4228