HÌNH ẢNH BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

NGUYÊN BỘ TRƯỜNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI VỀ THĂM TRƯỜNG

Picture 174

hnh rua 168

NTKN157

Picture 150

Picture 153

Picture 159

Picture 163

Picture 170

Picture 171

Picture 172