Ngày hội Công nhân Khu kinh tế Dung Quất – 05/2015

DQC_8763

DQC_8782

DQC_8788

DQC_8808

DQC_8816

DQC_8831

DQC_8863

DQC_8885

DQC_8899

DQC_8904

DQC_8914

DQC_8918

DQC_8942

DQC_8944

DQC_8948

DQC_8955

DQC_8973

DQC_8985

DQC_8989

DQC_9028

DQC_9030
DQC_9048